Tag: สั่งปูนอินทรีย์

สั่งปูนอินทรี

ประเภทของปูนซีเมนต์และการใช้งานปูนซีเมนต์ประเภทของปูนซีเมนต์และการใช้งานปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญอย่างมากสำหรับการวงการก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีราคาไม่แพง ใช้งานง่าย สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะรูปร่างได้ตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อได้ง่ายอีกด้วย โดยมีให้เลือกมากมายใช้หลายชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันตามการใช้งาน ประเภทของปูนตามมาตรฐานมอก.ในประเทศไทย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ( Ordinary Portland ) เป็นปูนซีเมนต์ขั้นพื้นฐาน เหมาะกับการใช้งานพื้นฐานในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น ทำคาน เสา สะพาน พื้นถนน ...