อบรม KYT เพื่ออะไร หัวใจสำคัญของ KYT มีอะไรบ้าง

อบรม KYT

KYT คืออะไร K ย่อมาจากคำว่า KIKEN หมายถึง อัตราย Y มาจากคำว่า YOSHI หมายถึง คาดการณ์หรือทำนายล่วงหน้า T ย่อมาจาก TRAINING หมายถึง การฝึกอบรม ดังนั้น KYT จึงเป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดยมีต้นแบบมาจากประเทศญี่ปุ่น รู้หรือไม่ว่า KYT มีหัวใจสำคัญอย่างไรบ้าง แล้วเราอบรม KYT ไปเพื่ออะไร ทั้งหมดสามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้เลย 

หัวใจสำคัญของ KYT 

KYT มีหัวใจสำคัญที่คุณควรรู้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1.ปลูกจิตสำนึก 

หัวใจสำคัญประการแรกคือการปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานด้วยความปลอดภัยหรือคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก 

2.คิด 

หัวใจสำคัญของ KYT ประการที่สองคือ การคิด พิจารณาก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง ว่าอาจมีอันตรายใดเกิดขึ้นได้บ้างและเราจะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร 

3.อุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

ผู้ปฏิบัติงานต้องให้คำมั่นสัญญา หรือปฏิญาณตนว่า ก่อนลงมือปฏิบัติงานจะไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ 

4.เตือนตนเอง 

หัวใจสำคัญประการสุดท้ายของ KYT คือ การเตือนตนเอง ก่อนลงมือทำงาน ทุกอย่างต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 

ทำไมต้องอบรม KYT 

  • การอบรม KYT ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจในการจัด กิจกรรม KYT 
  • เพิ่มทักษะและความสามารถในการหยั่งรู้ การระวังภัยให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม 
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม 
  • เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน จนนำไปสู่อุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายขึ้น 

ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ารับการอบรม KYT ได้ พนักงานทั่วไป หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนบุคคลที่สนใจ ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง การอบรมที่ดี ควรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ลงมือทำจริง ได้ทดลองสำรวจหาอันตรายที่แอบแฝงในการทำงาน ได้วิเคราะห์และเรียงลำดับความสำคัญของอันตรายแต่ละอย่าง กำหมดมาตรการป้องกัน หรือควบคุมและแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้น สุดท้ายคือการตัดสินใจเลือกมาตรการป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด 

ในส่วนของการบรรยาย หรือการอบรม KYT ในภาคทฤษฎี จะประกอบได้ด้วยหัวข้อ นิยามความหมาย ความสำคัญของกิจกรรม KYT บทบาทหน้าที่และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการจัด กิจกรรม KYT ก่อนลงมือปฏิบัติจริง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรม KYT และการนำ กิจกรรม KYT ไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ กรณีศึกษาการจัดทำกิจกรรม KYT 

นายจ้างท่านใดต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม KYT หรือผู้ใดสนใจอบรม KYT ปัจจุบันมีศูนย์อบรม หลายแห่งที่ให้บริการ เลือกศูนย์อบรมที่เชื่อถือได้ คิดค่าบริการในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไม่แพง