ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์จากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด

รับทำบิ้วอิน

ความต้องการของมนุษย์มีการเรียงลำดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด หรือเรียกว่า ทฤษฎีลำดับความต้องการ โดยมนุษย์ก็จะขยับความต้องการของตนเองไปสู่ขั้นถัดไป ซึ่งในปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงการตลาดและการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทำบิ้วอิน

ทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ ที่ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงการตลาดและการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทำบิ้วอิน

มาสโลว์ได้กล่าวว่าความต้องการของบุคคลมี 5 กลุ่ม ซึ่งสามารถจัดแบ่งได้เป็น 5 ระดับ จากระดับต่ำไปถึงสูง เพื่อความเข้าใจ โดยจะแสดงลำดับของความต้องการดังต่อไปนี้

  • ทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ : ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)

เป็นความต้องการลำดับต่ำสุดและเป็นพื้นฐานของชีวิต ซึ่งหากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหาร ที่พักอาศัย พร้อมกับมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม เขาจะได้มีกำลังที่จะทำงาน

  • ทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ : ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)

เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงานในชีวิตและสุขภาพ การสนองความต้องการนี้สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ

  • ทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ : ความต้องการทางสังคม (Social Needs)

คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล๎ชิดผูกพัน การมโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อื่น อาทิเช่น ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม

  • ทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ : ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs)

การสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจ และสร้างการนับถือตนเอง ชื่นชมในความสำเร็จของหน้าที่การงานที่ทำ ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ ยศ ตำแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง ซึ่งถือเป็นโอกาสแห่งความก้าวหน้า

และทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ ที่ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงการตลาดและการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทำบิ้วอิน ลำดับสุดท้าย คือความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความต้องการระดับสูงสุด คือ ต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ทั้งในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในชีวิต โดยมีการพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ อย่างสมม่ำเสมอ